PRAVILA NAGRADNE IGRE “U RITMU ORNELA DO VRIJEDNIH NAGRADA”

18. 05 2023.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured (KLASA: UP/I-460-02/23-01/195, URBROJ: 513-07-21-01-23-4, datum: 05. svibnja 2023.), Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

                                                                                                   PRAVILA NAGRADNE IGRE
                                                                                   “U RITMU ORNELA DO VRIJEDNIH NAGRADA”

1.Priređivač nagradne igre
SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Matije Gupca 2, OIB: 37879152548, Hrvatska (u daljnjem tekstu: „Priređivač“/“Saponia“)

2. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge GELD DATA d.o.o., osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

3. Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, GELD DATA d.o.o. OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb 10000 (dalje u tekstu „Administrator“). Ugovor o suradnji priložen je uz zahtjev za odobrenje priređivanja nagradne igre.

4. Svrha nagradne igre
Promidžbeni učinak proizvoda SAPONIJE – Ornel u svim prodajnim objektima „KONZUM plus d.o.o.“ na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i Internet prodavaonicu.

5. Trajanje nagradne igre
Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia. Nagradna igra traje od 18. svibnja 2023. 00:00:00 sati do 30. lipnja 2023. do 23:59:59 sati.

6. Nagradni fond uključuje:

1. nagrada: DYSON AIRWRAP COMPLETE za oblikovanje kose - pojedinačne vrijednosti 601,39 €/ 4.531,17 kn (ukupna vrijednost 601,39 €/ 4.531,17 kn), PDV uključen
2. nagrada: SONY PLAYSTATION 5 –pojedinačne vrijednosti 581,98 €/ 4.384,93 kn (ukupna vrijednost 581,98 €/ 4.384,93 kn), PDV uključen
3. nagrada: SAMSUNG GALAXY A53 5G 8/256GB Black –pojedinačne vrijednosti 510,00 € / 3.842,60 kn (ukupna vrijednost 510,00 € / 3.842,60 kn), PDV uključen
4.-13.nagrada: POKLON PAKET SAPONIJE – pojedinačne vrijednosti 20,00 € / 150,69 kn (ukupna vrijednost 200,00 € / 1.506,90 kn), PDV uključen
14.-23.nagrada: POKLON PAKET KANDITA – pojedinačne vrijednosti 20,00 € / 150,69 kn (ukupna vrijednost 200,00 € / 1.506,90 kn), PDV uključen

Ukupni fond nagrada iznosi 2.093,37 € (15.772,50 kn ) s uključenim PDV.

Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

7. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe s mjestom prebivališta ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz toč 8. ovih Pravila, osim radnika Saponije d.d., „KONZUM plus d.o.o.“, Administratora te članova njihove uže obitelji.

8. Način sudjelovanja
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu „KONZUM plus d.o.o.“ (Hrvatska) ili na online shopu Konzuma izvrše kupnju minimalno dva Ornel oplemenjivača rublja na jednom računu.
Nakon opisane kupovine proizvoda potrebno je:
poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60060: Ključnu riječ ORNEL, broj računa, ime i prezime, adresa i grad (npr. ORNEL 1234/123/1, Ivan Horvat, Osječka bb, Osijek 31000).

Cijena SMS-a je 0,32 € / 2,40 kn (PDV uključen). Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Isti račun moguće je prijaviti samo jednom. Isti korisnik u nagradnoj igri može sudjelovati s više računa, ali jedan korisnik može dobiti najviše 1 nagradu.

Sudionik je dužan sačuvati račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade. Priređivač nagradne igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i „KONZUM plus d.o.o.“ (Hrvatska) ne snose nikakvu odgovornost. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem SMS-ova, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

9. Nagradno izvlačenje
Izvlačenje imena dobitnika nagrada održat će se 05.07.2023. u 11:00 sati, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno 30.06.2023.g. do 23:59:59 sati. Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem SMS poruka, nasumičnim odabirom putem računala u prostorima Saponije d.d. Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Saponije.

10. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada
Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Saponije i Facebook stranici Saponia najkasnije 2 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

11. Dostava zapisnika
Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija Republike Hrvatske, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

12. Rok za podizanje nagrada
30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

13. Preuzimanje nagrada
Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

14. Korištenje osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre: Saponia d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, OIB: 37879152548, Kontakt: 031/513-513, saponia@saponia.hr
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač i Administrator će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

15. Rješavanje sporova
U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

16. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

17. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom
Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja.

18. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.


SAPONIA D.D.
UPRAVA

PRAVILA NAGRADNE IGRE  “U RITMU ORNELA DO VRIJEDNIH NAGRADA”