PRAVILA NAGRADNE IGRE “ Skeniraj Kaufland Card i bez ijedne mrlje do blistavih nagrada ”

28. 11 2023.

Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured (KLASA: UP/I-460-02/23-01/518, URBROJ: 513-07-21-01-23-2, datum: 22. studenoga 2023.), Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“ Skeniraj Kaufland Card i bez ijedne mrlje do blistavih nagrada ”

Članak 1.Priređivač nagradne igre
SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Matije Gupca 2, OIB: 37879152548, Hrvatska (u daljnjem tekstu: „Priređivač“/Saponia)

Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge GELD DATA d.o.o., osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.

Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, GELD DATA d.o.o. OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb 10000 (dalje u tekstu „Administrator“). Ugovor o suradnji priložen je uz zahtjev za odobrenje priređivanja nagradne igre.

Članak 2. Svrha nagradne igre
Promidžbeni učinak proizvoda Saponije – Faks helizim (prašak, gel, kapsule), Nila i Ornel u svim prodajnim objektima Kaufland Hrvatska k.d. na teritoriju Republike Hrvatske. U nagradnu igru su uključeni svi proizvodi robnih marki Faks helizim (prašak, gel, kapsule), Nila i Ornel.

Članak 3. Trajanje nagradne igre
Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia. Nagradna igra traje od 28.11.2023. u 00:00:00 sati do 24.12.2023 do 23:59:59 sati. Nagradna igra se provodi na svim prodajnim mjestima Kaufland Hrvatska k.d. na području Republike Hrvatske.

Članak 4. Nagradni fond
Nagradni fond uključuje:

1.-5. nagrada: Perilica rublja Miele pojedinačne vrijednosti 1.112,73 € / 8.383,83 kn (ukupna vrijednost 5.563,63 €/ 41.919,13 kn), PDV uključen
6-10. nagrada: Sušilica rublja Miele pojedinačne vrijednosti 1.147,53 € / 8.646,03 kn (ukupna vrijednost 5.737,63 €/ 43.230,14 kn), PDV uključen
11.- 60.nagrada: Poklon paket Saponije – pojedinačne vrijednosti 15,00 € / 113,02 kn (ukupna vrijednost 750 € / 5.650,88 kn), PDV uključen


Ukupni fond nagrada iznosi 12.051,25 € ( 90.800,14 kn ) s uključenim PDV.

Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 Eur, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije.
Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe s mjestom prebivališta ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj koji su članovi Kaufland Card programa vjernosti te ispune uvjete iz čl 6. ovih Pravila, osim radnika Saponije d.d., Kaufland Hrvatska k.d., i povezanih agencija te članova njihove uže obitelji.

Članak 6. Način sudjelovanja
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe iz čl. 5. ovih Pravila koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem prodajnom mjestu Kaufland Hrvatska k.d. izvrše kupnju minimalno 2 proizvoda robnih marki: Faks helizim, (praškasti, tekući i kapsule), Nila i Ornel (u daljnjem tekstu „Proizvod“) i skeniraju vlastitu Kaufland karticu programa vjernosti – Kaufland Card.

Moguće je kombinirati proizvode istih ili različitih navedenih robnih marki (npr. to mogu biti 2 ista proizvoda robne marke ili 2 proizvoda različitih robnih marki. Mogu postojati kombinacije npr. 1 Faks helizim deterdžent i jedan Ornel omekšivač, kao i opcija kupnje jednog Faks helizim deterdženta i Faks helizim kapsula, odnosno 2 ista proizvoda robne marke; 2 Faks helizim deterdženta, 2 Ornela, 2 Nile i druge kombinacije).

Nakon opisane kupovine proizvoda potrebno je:
poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj 60060: Ključnu riječ SAPONIA, broj računa, broj Kaufland Card-a, ime i prezime, adresa i grad (npr. SAPONIA 1234/123/1, Ivan Horvat, Osječka bb, Osijek 31000).

Cijena SMS-a je 0,32 € / 2,40 kn (PDV uključen). Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Isti račun moguće je prijaviti samo jednom. Isti korisnik u nagradnoj igri može sudjelovati s više različitih računa, ali jedan korisnik može dobiti najviše 1 nagradu.

Sudionik je dužan sačuvati račun kao dokaz o kupovini do preuzimanja nagrade. Priređivač nagradne igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i Kaufland Hrvatska k.d. ne snose nikakvu odgovornost. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem SMS-ova, ali jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 7. Nagradno izvlačenje
Izvlačenje imena dobitnika nagrada održat će se 26.12.2023. u 11:00 sati. U izvlačenje ulaze prijave pristigle do zaključno 24.12.2023.g. do 23:59:59 sati. Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem SMS poruka, nasumičnim odabirom putem računala u prostorima Saponije Izvlačenje će nadzirati Komisija od 3 predstavnika Saponije.

 

Članak 8. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada
Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka na internet stranicama www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na internet stranicama Saponije i Facebook stranici Saponia najkasnije 8 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave a sve u svrhu poštivanja propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

Članak 9. Dostava zapisnika
Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija Republike Hrvatske, u roku od 8 dana od dana izvlačenja.

Članak 10. Rok za podizanje nagrada
Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog članka svoje nagrade, Priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Članak 11. Preuzimanje nagrada
Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obaviješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan pokazati račun i predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.

Članak 12. Korištenje osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre: Saponia d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, OIB: 37879152548, Kontakt: 031/513-513, saponia@saponia.hr
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre. Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka (ime i prezime, adresa i grad, broj računa, broj Kaufland Card) u svrhu provođenja nagradne igre. Priređivač i Administrator će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka. Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre. Priređivač osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i drugih pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 13. Rješavanje sporova
U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.

Članak 14. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.

Članak 15. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom
Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja.

Članak 16.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.


SAPONIA D.D.
UPRAVA

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE “ Skeniraj Kaufland Card i bez ijedne mrlje do blistavih nagrada ”