Nagradna igra : Faks helizim u DM-u

31. 07 2018.
SUDJELUJTE U NAGRADNOJ IGRI "FAKS HELIZIM - NAJBOLJI ZA MENE I MOJU ODJEĆU"
Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH – Porezna uprava, Središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/18-01/450, URBROJ: 513-07-21-01/18-3, Zagreb, 17. srpnja 2018. , Uprava Saponije d.d., M. Gupca 2, Osijek, objavljuje

P R A V I L A   N A G R A D N E    I G R E
“FAKS HELIZIM – NAJBOLJI ZA MENE I MOJU ODJEĆU“
1. Priređivač nagradne igre:
SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2
2. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge GELD DATA d.o.o., osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka.
3. Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, GELD DATA d.o.o. OIB: 27972234767, Selska 90A, Zagreb 10000  (dalje u tekstu  „Administrator“). Ugovor o suradnji priložen je uz zahtjev za odobrenje priređivanja nagradne igre.
4. Svrha nagradne igre:
Promidžbeni učinak  proizvoda SAPONIJE –FAKS HELIZIM  u prodajnim objektima „DM-a“   na teritoriju RH    
5. Trajanje nagradne igre:
Od ishođenja suglasnosti Ministarstva financija RH, odnosno objave u elektronskim medijima: internet stranici Saponije www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia te na internet stranici www.dm-drogeriemarkt.hr.  Nagradna igra  traje od 01.kolovoza 2018. 00:00:00 sati  do 31.kolovoza 2018. do 23:59:59 sati.
6. Nagradni fond:
1. Nagrada: POTROŠAČKA KARTICA vrijednosti 2.000 kn  (ukupna vrijednost  2.000 kn)    
2- 5. Nagrada DAROVNA KARTICA DM-a pojedinačne vrijednosti  500 kn (ukupna vrijednost 2.000 kn)
6 -20. Nagrada  - POKLON PAKET SAPONIJE – linija Micellar pojedinačne vrijednosti 100kn (ukupna vrijednost 1.500 kn)
       Ukupni fond nagrada iznosi 5.500,00  kn s uključenim PDV. Nagrade iz prethodnog stavka  ne mogu se zamijeniti za novac.
 
7.  Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri:
Pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom   prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispune uvjete iz toč 6. ovih Pravila, osim radnika  Saponije d.d. Osijek i DM-a Hrvatska, te članova njihove uže obitelji.

8.  Način sudjelovanja:
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu drogerija DM izvrše kupnju najmanje jednog proizvoda – deterdženta za pranje rublja  FAKS HELIZIM (praškasti, gel ili kapsule) .
Nakon kupovine proizvoda potrebno je poslati SMS poruku sljedećeg sadržaja na broj  60478: Ključnu riječ SAPONIA, broj računa, ime i prezime, adresa i grad npr. SAPONIA 1234/123/1, Ivan Horvat, Osječka bb, 31000 Osijek, Cijena SMS-a je 2,40 kn (PDV uključen).
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Isti račun moguće je prijaviti samo jednom. Isti korisnik u nagradnoj igri može sudjelovati s više računa, ali jedan korisnik može dobiti najviše 1 nagradu.
Priređivač nagradne igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.
Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i  DM ne snose nikakvu odgovornost. Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem SMS-ova, ali jedna osoba može osvojiti  samo jednu nagradu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.
      
9. Nagradno izvlačenje:
Izvlačenje imena dobitnika nagrada održat će se 03.09.2018. u 11:00 sati, a u njega ulaze prijave pristigle do zaključno 31.08.2018.g. do 23:59:59 sati. Izvlačenje će se izvršiti iz jedinstvene baze podataka svih prijava pristiglih putem SMS poruka, nasumičnim odabirom putem računala u prostorima Saponije d.d. Osijek.
Izvlačenje će nadzirati   Komisija od 3 predstavnika  Saponije.
               
     
10. Objava pravila, rezultata i dobitnika nagrada:
Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka  na internet stranicama  www.saponia.hr i Facebook stranici www.facebook.com/Saponia te internet stranici www.dm-drogeriemarkt.hr, a rezultati i dobitnici bit će objavljeni na  internet stranicama Saponije  i Facebook stranici Saponia te na internet stranici www.dm-drogeriemarkt.hr najkasnije 2 radna dana nakon izvlačenja. Javne objave rezultata bit će uklonjene u najkraćem roku, odnosno istekom svrhe navedene objave.

11. Dostava zapisnika:
Zapisnik o provođenju izvlačenja, potpisan od tročlane komisije, priređivač nagradne igre dostavit će Ministarstvu financija RH u roku od 8 dana od dana izvlačenja.  
  
12. Rok za podizanje nagrada:
30 dana  od  dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz prethodnog stavka ovog  članka svoje nagrade, priređivač će ponovo u roku od 8 dana od isteka roka za podizanje nagrada obavijestiti o dobitku, te  odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ako dobitnik u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti MF RH.     
13.  Preuzimanje nagrada:
Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz. Nagrade će biti uručene osobno, a dobitnici će o nagradama biti obavješteni pismenim putem i telefonom u roku od 8 dana od dana izvlačenja.  Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti svoje osobne podatke, te svojim potpisom da je preuzeo nagradu, priznaje da prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku. Priređivač ne može bez pismene suglasnosti dobitnika objaviti o njemu članak u kojemu će se nalaziti njegovi osobni podaci. Izjavom o odobravanju radnji iz prethodnog teksta, dobitnik se odriče prava na naknadu.     

14. Korištenje osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka i priređivač nagradne igre:
Saponia d.d., M. Gupca 2, 31000 Osijek, OIB: 37879152548
Kontakt:  031/513-513, saponia@saponia.hr
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke, sudionici prihvaćaju Pravila nagradne igre i daju suglasnost Priređivaču za objavu i korištenje, odnosno obradu svojih osobnih podataka (bez prava na ikakvu naknadu) u svrhu provođenja nagradne igre.
Također, sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju Administratoru (kao izvršitelju obrade osobnih podataka) suglasnost za obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre.
Priređivač i Administrator će obrađivati osobne podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Osobni podaci (ime, prezime, adresa sudionika) omogućuju nam identifikaciju dobitnika i dodjelu nagrade. Prikupljanje tih podataka sukladno je propisima koji uređuju nagradnu igru (Zakon o igrama na sreću i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara) i nužno je za ostvarenje naših pravnih obveza. Naime, nagradnom igrom preuzimamo obvezu dodjele nagrade izvučenim dobitnicima. Pravna osnova obrade navedenih osobnih podataka su stoga pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika, odnosno, izvršenje naše obveze prema ispitaniku koja proizlazi iz nagradne igre.
Priređivač i Administrator, osobne podatke neće davati trećim osobama, osim onima koji na neki način sudjeluju u provođenju/organiziranju nagradne igre, javnom bilježniku u slučaju obveze iz čl. 12. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, te Ministarstvu financija RH sukladno čl. 16. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Priređivač će osobne podatke o sudionicima nagradne igre čuvati 120 dana od dana završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji će se čuvati 4 godine. Iznimno, duži rok čuvanja moguć je u slučaju sudskih i dr. pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja istih.
Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje, ograničenje obrade, te prenosivost, a sve sukladno pozitivnim propisima kojii se odnose na zaštitu osobnih podataka.
U slučaju da sudionik smatra da se njegovi osobni podaci obrađuju suprotno pravilima o zaštiti osobnih podataka, ovlašteni su se obratiti Priređivaču, te podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima.
15. Rješavanje sporova:
U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Općinskog suda Osijek.
16. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti:
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.
17. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom:
Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno  nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja.
18. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila nagradne igre.

                                                                                                                       “SAPONIA” D.D. OSIJEK
                                                                                                                                      UPRAVA
NAGRADNA IGRA FAKS HELIZIM U DM-U