Sklopljen drugi Aneks Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraske d.d.

30. 03 2022.

Dana 16. rujna 2021. godine Saponia d.d. sklopila je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb,
Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica.

Ovim Ugovorom ugovorena je prodaja 755.165 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska
cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Saponije d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Ovaj
iznos dionica predstavlja 52,90 % temeljnog kapitala Maraske d.d.

Navedenim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ
BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni
uvjeti. Ugovorne strane su dana 31.01.2022. godine sklopile aneks navedenom ugovoru u kojem je
izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta, tako da je određen krajnji rok za
ispunjenje ugovorenih uvjeta 01.04.2022. godine.

Dana 30.03.2022. godine ugovorne strane su sklopile drugi aneks navedenom ugovoru u kojem je
izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta, tako da je sada krajnji rok za
ispunjenje ugovorenih uvjeta 31.05.2022. godine.


Saponia d.d.