Priopćenje o provedbi odluka Glavne skupštine

01. 07 2015.

Saponia d.d. Osijek, M. Gupca 2, OIB: 37879152548 (dalje u tekstu: Društvo) na temelju odredbi Zakona o tržištu kapitala, dana 1. srpnja 2015. godine izdaje sljedeće

 P R I O P Ć E NJ E

 Dana 19. lipnja 2015. godine Trgovački sud u Osijeku proveo je odluke Glavne skupštine Društva od 29. svibnja 2015. godine i upisao u sudski registar:

-          pretvaranje redovnih dionica Društva s nominalnom vrijednošću od 300,00 kuna svaka u dionice bez nominalne vrijednosti,

-          povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva i to sa iznosa od 197.569.200,00 kuna za iznos od 20.000.000,00 kuna na iznos od 217.569.200,00 kuna.

 Saponia d.d.

PRIOPĆENJE TRGOVAČKOG SUDA

http://www.saponia.hr/__upload__/files/trgsudodlukeskupstine.pdf