Poziv na Glavnu skupštinu

22. 04 2014.

Skupština Društva održat će se u petak,30. svibnja 2014. godine, u Zadru, u poslovnoj sali (I kat) Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, s početkom u 11,30 sati

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

dnevni red:

1.        Otvaranje Skupštine Društvai utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2.        Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini
3.        Izvješće revizora Društva za 2013. godinu
4.        Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini
5.        Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine
6.        Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
    a)    Upravi Društva za 2013. godinu
    b)    Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu
7.        Donošenje odluke oizboru članova Nadzornog odbora
8.        Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.
Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društvana dan 20.5.2014. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 23. svibnja 2014. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove “Saponije” d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 20.5.2014. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.
 

PREDSJEDNIK UPRAVE
“SAPONIJE” D.D. OSIJEK

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 10.265.291,12 kuna raspoređuje u:
         -         Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 513.264,56 kuna,
         -         Ostale pričuve Društva u iznosu od 9.752.026,56 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a)    Upravi Društva za 2013. godinu
b)    Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu

Ad 7.
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini "Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:
•    Utvrđuje se da je prestao mandat članovima u Nadzornog odbora gđa. Drina Marušić i gosp. Zdravko Pavić, istekom roka na koji su izabrani.
•    Za članove Nadzornoga odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se biraju:
-    gđa Drina Marušić iz Širokog Brijega, dr. Jure Grubišića 6, Republika BiH, rođ. 13.02.1953. god., OIB: 38037569012, broj putovnice 004024334 izdana12.5.2009. godine od GK RH Mostar,
-    gosp. Zdravko Pavić iz Osijeka, Mrežnička 30, rođ. 22.10.1957. god., OIB 92341749713, broj OI 100688413/03. izdane od PU Osječko-baranjske.
•    Izabrani će stupiti na dužnost na dan 31. svibnja 2014. godine.

Ad 8.
Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte”d.o.o. Zagreb.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA                       PREDSJEDNIK UPRAVE
“SAPONIJE” D.D. OSIJEK                                          “SAPONIJE” D.D. OSIJEK
Zdravko Pavić                                                          Damir Skender