Poziv na glavnu Skupštinu Saponije dd

10. 05 2017.

Na temelju čl. 56. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

 

SAZIVA

GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

 

za utorak, 13. lipnja 2017. godine u Bjelovaru, u Sali za sastanke (prizemlje) tvrtke Koestlin d.d., Slavonska cesta 2a, s početkom u 12,20 sati.

 

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

 

dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini
 3. Izvješće revizora Društva za 2016. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine
 6. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva
 7. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 8. a) Upravi Društva za 2016. godinu
 9. b) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
 10. Donošenje odluke o izboru člana i o utvrđenju imenovanja člana Nadzornog odbora
 11. Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2016. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 19.802.718,00 kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 990.135,90 kuna,

- Ostale pričuve Društva u iznosu od 18.812.582,10 kuna.

Ad 6.

Donosi se Statutarna odluka o izmjenama Statuta Društva:

- Dopunjuje se članak 10. tako da se iza alineje „- pružanje univerzalnih usluga“, dodaje nova alineja koja glasi:

„- poslovi osposobljavanja radnika, poslodavaca i svih građana iz područja zaštite od požara.“

- Poglavlje VII. Statuta pod naslovom „VRSTE DIONICA, UPLATA I PRIJENOS DIONICA“, briše se te sukladno tome brišu se i članci Poglavlja VII. i to: članci: 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42.

- U članku 61. Statuta, dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

“Glasilo Dioničkog društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar."

U članku 61. Statuta,  dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

- Članak 113. Statuta, mijenja se, tako da sada glasi:

„Izvješća, podatke i druga priopćenja koje Dioničko društvo po zakonu ili temeljem odredbi ovoga Statuta mora javno objavljivati, objavljivat će se u glasilu Dioničkog društva.“

- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad 7.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2016. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

Ad 8.

Donosi se odluka kojom se:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. TONĆO ZOVKO, istekom roka na koji je izabran.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. TONĆO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, broj putovnice 093664148 izdana 20.2.2014. godine od Generalnog konzulata RH Mostar.

-Izabrani će stupiti na dužnost na dan 14. lipnja 2017. godine.

-Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva “Saponia” imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, gosp. ŽELJKO GRBAČIĆ iz Josipovca, Grgura Ninskog  36, OIB: 38251182256, broj OI: 103499881.

-Imenovani će stupiti na dužnost na dan 14. lipnja 2017. godine

Ad 9.

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

 

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

 

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati u utorak, 13. lipnja 2017. godine, u Bjelovaru, u Sali za sastanke (prizemlje) tvrtke Koestlin d.d., Slavonska cesta 2a, s početkom u 12,20 sati.

 

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 3. lipnja 2017. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 6. lipnja 2017. godine.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 2. lipnja 2017. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr