Poziv na glavnu skupštinu

27. 04 2011.

Skupština Društva održat će se u petak, 27. svibnja 2011. godine, u Zadru.

Na temelju čl. 56. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

SAZIVA GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

Skupština Društva održat će se u petak, 27. svibnja 2011. godine, u Zadru, u poslovnoj sali (I kat) Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, s početkom u 11,30 sati

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

dnevni red :

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini
 3. Izvješće revizora Društva za 2010. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine
 6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
  a) Upravi Društva za 2010. godinu
  b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
 7. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 17.5.2011. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 20. svibnja 2011. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove “Saponije” d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 21.5.2011. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVE
SAPONIJE D.D. OSIJEK

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2010. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.851.400,96
kuna raspoređuje u:
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 392.570,05 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 7.458.830,91 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a) Upravi Društva za 2010. godinu
b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu

Ad 7.
Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte” d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr