Poziv na Glavnu skupštinu

18. 04 2012.

Skupština Društva održat će se u petak, 25. svibnja 2012. godine, u Zadru

Na temelju čl. 56. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek
SAZIVA
GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

Skupština Društva održat će se u petak, 25. svibnja 2012. godine,
u Zadru, u poslovnoj sali (I kat) Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, s početkom u 11,30 sati

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

dnevni red:

1.        Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2.        Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini
3.        Izvješće revizora Društva za 2011. godinu
4.        Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini
5.        Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2011. godine
6.        Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
    a)    Upravi Društva za 2011. godinu
    b)    Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu
7.        Donošenje odluke o
    a)    izboru člana Nadzornog odbora
b)    utvrđenju imenovanja člana Nadzornog odbora
8.        Donošenje Statutarne odluke o izmijeni i dopuni Statuta Društva
9.        Imenovanje revizora Društva za 2012. godinu

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.
Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 15.5.2012. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 18. svibnja 2012. godine.
Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove “Saponije” d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 19.5.2011. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVE
SAPONIJE D.D. OSIJEK

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2011. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2011. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.562.638,95
 kuna raspoređuje u:
-    Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 378.131,95 kuna,
-    Ostale pričuve Društva u iznosu od 7.184.507,00 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a)    Upravi Društva za 2011. godinu
b)    Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu

Ad 7.
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:
a)    Za člana Nadzornoga odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se: gosp. IVAN GRBEŠIĆ iz Zagreba, Vinogradi 70, OIB: 22981694384.
b)    Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva Saponia imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, KREŠIMIR DORIĆ iz Osijeka, Gundulićeva 104, OIB: 16590024283.

Ad. 8.

Na temelju odredbi čl. 66. Statuta Saponije kemijske,  prehrambene i  farmaceutske  industrije d.d. Osijek, Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 25.5.2012. godine, donijela je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek

Članak 1.
U Statutu Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek – pročišćeni tekst (Sl. bilten Saponije br. 4/08. - dalje u tekstu: Statut), članak 10. dopunjuje se na način da se iza zadnje djelatnosti dodaju nove djelatnosti:
-    savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanja usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica poslovnih udjela u drugim društvima,
-    pružanje usluga informacijskog društva,
-    laboratorijske analize uzoraka,
-    iznajmljivanje strojeva i opreme,
-    promidžba  reklama i propaganda),
-    računovodstvene – knjigovodstvene usluge,
-    istraživanje tržišta,
-    pružanje univerzalnih usluga.

Članak 2.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u skladu s ovom Statutarnom odlukom izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.
Članak 3.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu u roku osam dana od dana donošenja.

Ad 9.
Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte” d.o.o. Zagreb.