Poziv na Glavnu skupštinu

16. 04 2013.

Skupština Društva održat će se u petak, 24. svibnja 2013. godine, u Zadru

Na temelju čl. 56. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek
SAZIVA
GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

Skupština Društva održat će se u petak, 24. svibnja 2013. godine,
u Zadru, u poslovnoj sali (I kat) Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, s početkom u 11,30 sati

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

dnevni red:
1.     Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2.     Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini
3.     Izvješće revizora Društva za 2012. godinu
4.     Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini
5.     Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2012. godine
6.     Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
a)     Upravi Društva za 2012. godinu
b)     Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu
7.     Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8.     Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.
Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 14.5.2013. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 17. svibnja 2013. godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 17.5.2013. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVE
SAPONIJE D.D. OSIJEK

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2012. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2012. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 6.635.217,66 kuna raspoređuje u:
-    Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 331.760,88 kuna,
-    Ostale pričuve Društva u iznosu od 6.303.456,78 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a)    Upravi Društva za 2012. godinu
b)    Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu

Ad 7.
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:
-    Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. Tonćo Zovko, istekom roka na koji je izabran.
-    Za člana Nadzornoga odbora Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. TONĆO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, broj putovnice 002120534 izdana 30.4.2004. godine od Generalnog konzulata RH Mostar.
-    Izabrani će stupiti na dužnost na dan 25. svibnja 2013. godine.

Ad 8.
Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte” d.o.o. Zagreb.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA                PREDSJEDNIK UPRAVE
“SAPONIJE” D.D. OSIJEK                                   "SAPONIJE” D.D. OSIJEK
          Zdravko Pavić                                         Damir Skender