Odluke Glavne skupštine Saponije d.d.

29. 05 2012.

Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 25. svibnja 2012. godine, u Zadru

Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 25. svibnja 2012. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

1.        Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2.        Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini
3.        Izvješće revizora Društva za 2011. godinu
4.        Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini
5.        Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2011. godine
6.        Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
    a)    Upravi Društva za 2011. godinu
    b)    Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu
7.        Donošenje odluke o
    a)    izboru člana Nadzornog odbora
b)    utvrđenju imenovanja člana Nadzornog odbora
8.        Donošenje Statutarne odluke o izmijeni i dopuni Statuta Društva
9.        Imenovanje revizora Društva za 2012. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 574.931 glasova ili 87,72 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2011. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2011. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.562.638,95
 kuna raspoređuje u:
-    Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 378.131,95 kuna,
-    Ostale pričuve Društva u iznosu od 7.184.507,00 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a)    Upravi Društva za 2011. godinu
b)    Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu

Ad 7.
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:
a)    Za člana Nadzornoga odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se: gosp. IVAN GRBEŠIĆ iz Zagreba, Vinogradi 70, OIB: 22981694384.
b)    Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva Saponia imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, KREŠIMIR DORIĆ iz Osijeka, Gundulićeva 104, OIB: 16590024283.

Ad. 8.
Na temelju odredbi čl. 66. Statuta Saponije kemijske,  prehrambene i  farmaceutske  industrije d.d. Osijek, Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, dana 25.5.2012. godine, donijela je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek

Članak 1.
U Statutu Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek – pročišćeni tekst (Sl. bilten Saponije br. 4/08. - dalje u tekstu: Statut), članak 10. dopunjuje se na način da se iza zadnje djelatnosti dodaju nove djelatnosti:
-    savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanja usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica poslovnih udjela u drugim društvima,
-    pružanje usluga informacijskog društva,
-    laboratorijske analize uzoraka,
-    iznajmljivanje strojeva i opreme,
-    promidžba  (reklama i propaganda),
-    računovodstvene – knjigovodstvene usluge,
-    istraživanje tržišta,
-    pružanje univerzalnih usluga.

Članak 2.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u skladu s ovom Statutarnom odlukom izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Članak 3.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu u roku osam dana od dana donošenja.

Ad 9.
Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte” d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek