Odluke Glavne skupštine Saponije d.d. Osijek

03. 06 2014.

Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 30. svibnja 2014. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1.        Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2.        Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini
3.        Izvješće revizora Društva za 2013. godinu
4.        Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini
5.        Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine
6.        Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
    a)    Upravi Društva za 2013. godinu
    b)    Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu
7.        Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8.        Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 583.342 glasova ili 98 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2013. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2013. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 10.265.291,12 kuna raspoređuje u:
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 513.264,56 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 9.752.026,56 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a)    Upravi Društva za 2013. godinu
b)    Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu

Ad 7.
Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ove odluke:
•    Utvrđuje se da je prestao mandat članovima u Nadzornog odbora gđi Drini Marušić i gosp. Zdravku Paviću, istekom roka na koji su izabrani.
•    Za članove Nadzornoga odbora Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se biraju:
-    gđa Drina Marušić iz Širokog Brijega, dr. Jure Grubišića 6, Republika BiH, OIB: 38037569012,
-    gosp. Zdravko Pavić iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB 92341749713.
•    Izabrani će stupiti na dužnost na dan 31. svibnja 2014. godine.

Ad 8.
Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte” d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr