Odluke glavne skupštine Saponije d.d.

02. 06 2011.

Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 27. svibnja 2011. godine.

Glavna skupština Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u petak, 27. svibnja 2011. godine, u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64 A, u 11,30 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini
 3. Izvješće revizora Društva za 2010. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine
 6. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
  a) Upravi Društva za 2010. godinu
  b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
 7. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 577.867 glasova ili 88,17 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2010. godinu.

Ad 4. 
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini. 

Ad 5. 
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2010. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 7.851.400,96 

kuna raspoređuje u:
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 392.570,05 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 7.458.830,91 kuna.

Ad 6.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
a) Upravi Društva za 2010. godinu
b) Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu

Ad 7.
Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se tvrtka “Deloitte” d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr