ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

03. 06 2016.

Glavna skupština Saponije, kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d. d. Osijek, održana je u petak, 3. lipnja 2016. godine, u Osijeku, u poslovnoj sali tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, u 12,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini
 3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine
 6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
 7. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva
 8. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
      a)    Upravi Društva za 2015. godinu
      b)    Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
 9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Imenovanje revizora Društva za 2016. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 597.192  glasova ili 91,115 % ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2015. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 28.017.961,88 kuna raspoređuje u:
- Reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva u iznosu od 26.600.000,00 kuna,
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 1.400.898,09 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 17.063,79 kuna.

Ad 6.
Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva:
- Temeljni kapital Društva iznosi 217.569.200,00 kuna, te je podijeljen na 658.564 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
- Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava Društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2015. godine u visini 26.600.000,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.
- Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa 217.569.200,00 kuna za iznos od 26.600.000,00 kuna na iznos od 244.169.200,00 kuna.
- Temeljni kapital Društva nakon povećanja iznosi 244.169.200,00 kuna i podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serije A bez nominalne vrijednosti, oznake SAPN-R-A.
- Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koja su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.
- Zadužuje se i ovlašćuje Uprava da povećanje temeljnog kapitala upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad 7.
Donosi se Statutarna odluka o izmjenama Statuta Društva:
- Mijenja se članak 14. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28. lipnja 1995. godine, te glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 244.169.200,00 kuna.“
- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad. 8.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
- Upravi Društva za 2015. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu

Ad 9.
Donosi se odluka kojom se:
- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. IVANU GRBEŠIĆU, istekom roka na koji je izabran, te da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gđi. Drini Marušić iz Širokog Brijega, dr. Jure Grubišića 6, Republika BiH, OIB: 38037569012, temeljem dane ostavke.
- Za članove Nadzornog odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, biraju se:
-  gosp IVAN GRBEŠIĆ iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb, Republika BiH, rođ. 4. svibnja 1981.godine, OIB: 22981694384, broj putovnice 056276447 izdana 7.2.2011. od GK/Mostar, i
- gosp. ROBERT KNEZOVIĆ iz Širokog Brijega, Herceg Stjepana 58, Republika BiH, rođ. 11.7.1978. godine, OIB: 13155079516, broj putovnice 121680769, izdana 14.7.2015. godine od PP Makarska,
 - Izabrani će stupiti na dužnost na dan 4. lipnja 2016. godine

Ad 10.
Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr