ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

17. 07 2020.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

 

Glavna skupština “Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 17. srpnja 2020. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1.                                         

Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika

2.                                         

Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini

3.                                         

Izvješće revizora Društva za 2019. godinu

4.                                         

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini

5.                                         

Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine

6.                                         

Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

7.                                         

Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):

 

a)      Upravi Društva za 2019. godinu

 

b)      Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu

8.                                         

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

9.                                         

Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva

10.                                     

Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019. godinu

11.                                     

Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu

 

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 578.068 glasova ili 88,198 % ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2019. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine, prema kojoj je Društvo u 2019. ostvarilo neto gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 22.449.815,23 kune, koji će se pokriti iz ostalih pričuva Društva.

Ad 6.

Donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva:

- Mijenja se članak 10. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28. lipnja 1995. godine, tako da se dodaje slijedeća djelatnost Društva:

“* Trgovina na malo preko pošte ili Interneta.“

- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad. 7.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2019. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu

Ad. 8.

Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. IVANU GRBEŠIĆU, istekom roka na koji je izabran, te da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ROBERTU KNEZOVIĆU, istekom roka na koji je izabran.

- Za članove Nadzornog odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, biraju se:

-  gosp IVAN GRBEŠIĆ iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb, Republika BiH, rođ. 4. svibnja 1981.godine, OIB: 22981694384, broj putovnice 056276447 izdana 7.2.2011. od GK/Mostar, i

- gosp. ROBERT KNEZOVIĆ iz Širokog Brijega, Herceg Stjepana 58, Republika BiH, rođ. 11.7.1978. godine, OIB: 13155079516, broj putovnice 121680769, izdana 14.7.2015. godine od PP Makarska,

 - Izabrani će stupiti na dužnost na dan 18. srpnja 2020. godine

Ad. 9.

Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva.

Ad 10.

Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019. godinu

Ad. 11.

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr