ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

29. 09 2021.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

Glavna skupština “Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 29.09.2021. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u, s početkom u 12,30 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini
3. Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu
4. Izvješće revizora Društva za 2020. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva iz 2020. godine
7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:
a) Upravi Društva za 2020. godinu
b) Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
10. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
11. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 582.926 glasova ili 88,94 % od ukupnog broja glasova donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini.
Ad 3.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu.
Ad. 4.
Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2020. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu.
Ad 5.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini.
Ad 6.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2020. godine, prema kojoj se ostvarena dobit Društva u iznosu od 66.743.557,62 kune raspoređuje na pokriće gubitka na teret kapitala u iznosu od 16.113.249,11 kuna, te se iznos od 50.630.308,51 kuna raspoređuje u ostale pričuve Društva.
Ad 7.
Daje se razrješnica:
- Upravi Društva za 2020. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
Ad. 8.
Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:
- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. TONĆI ZOVKU, istekom roka na koji je izabran.
- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. TONĆO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, broj putovnice 093664148 izdana 20.2.2014. godine od Generalnog konzulata RH Mostar.
- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 30. rujna 2021. godine
- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ŽELJKU GRBAČIĆU, predstavniku radnika u Nadzornom odboru, istekom roka na koji je izabran.
-Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva “Saponia” imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, gosp. ŽELJKO GRBAČIĆ iz Josipovca, Grgura Ninskog 36, OIB: 38251182256, broj OI: 103499881.
-Imenovani će stupiti na dužnost na dan 30. rujna 2021. godine
Ad. 9.
Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
Ad. 10.
Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu.
Ad. 11.
Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr
Web: www.saponia.hr