ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

13. 06 2017.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

 

Glavna skupština “Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je u utorak, 13. lipnja 2017. godine u Bjelovaru, u Sali za sastanke (prizemlje) tvrtke Koestlin d.d., Slavonska cesta 2a, s početkom u 12,20 sati, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini
 3. Izvješće revizora Društva za 2016. godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016. godini
 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine
 6. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva
 7. Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
 8. a) Upravi Društva za 2016. godinu
 9. b) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
 10. Donošenje odluke o izboru člana i o utvrđenju imenovanja člana Nadzornog odbora
 11. Imenovanje revizora Društva za 2017. godinu

 

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 594.366 glasova ili 90,684 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini.

 

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2016. godinu.

 

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2016. godini.

 

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 19.802.718,00 kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 990.135,90 kuna,

- Ostale pričuve Društva u iznosu od 18.812.582,10 kuna.

 

Ad 6.

Donosi se Statutarna odluka o izmjenama Statuta Društva:

- Dopunjuje se članak 10. tako da se iza alineje „- pružanje univerzalnih usluga“, dodaje nova alineja koja glasi:

„- poslovi osposobljavanja radnika, poslodavaca i svih građana iz područja zaštite od požara.“

- Poglavlje VII. Statuta pod naslovom „VRSTE DIONICA, UPLATA I PRIJENOS DIONICA“, briše se te sukladno tome brišu se i članci Poglavlja VII. i to: članci: 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42.

- U članku 61. Statuta, dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

“Glasilo Dioničkog društva je internetska stranica trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar."

U članku 61. Statuta,  dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

- Članak 113. Statuta, mijenja se, tako da sada glasi:

„Izvješća, podatke i druga priopćenja koje Dioničko društvo po zakonu ili temeljem odredbi ovoga Statuta mora javno objavljivati, objavljivat će se u glasilu Dioničkog društva.“

- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

 

Ad 7.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2016. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

 

Ad 8.

Donosi se odluka kojom se:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. TONĆO ZOVKO, istekom roka na koji je izabran.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. TONĆO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, broj putovnice 093664148 izdana 20.2.2014. godine od Generalnog konzulata RH Mostar.

-Izabrani će stupiti na dužnost na dan 14. lipnja 2017. godine.

-Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva “Saponia” imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, gosp. ŽELJKO GRBAČIĆ iz Josipovca, Grgura Ninskog  36, OIB: 38251182256, broj OI: 103499881.

-Imenovani će stupiti na dužnost na dan 14. lipnja 2017. godine

 

Ad 9.

Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr