ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SAPONIA d.d.

04. 06 2018.

Glavna skupština “Saponije" kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, održana je 4. lipnja 2018. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00, sa slijedećim dnevnim redom:

 

d    n    e    v    n    i         r    e    d :

 

1.                                

Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika

2.                                

Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini

3.                                

Izvješće revizora Društva za 2017. godinu

4.                                

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini

5.                                

Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine

6.                                

Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):

 

a)       Upravi Društva za 2017. godinu

 

b)       Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu

7.                                

Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

8.                                

Imenovanje revizora Društva za 2018. godinu

 

Glavna Skupština Saponia d.d. na kojoj je bilo prisutno 598.140 glasova ili 91,26 % ukupnog broja glasova donijela je slijedeće odluke:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2017. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 22.015.698,89  kuna raspoređuje u:

- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 1.100.784,94 kuna,

- Ostale pričuve Društva u iznosu od 20.914.913,95 kuna.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2017. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu

Ad 7.

Donosi se odluka kojom se:

Utvrđuje se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ZDRAVKO PAVIĆ, istekom roka na koji je izabran.

- Za člana Nadzornoga odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. ZDRAVKO PAVIĆ iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB: 92341749713.

- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 5. lipnja 2018. godine.

Ad 8.

Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr