Obavijest o pripajanju

03. 08 2018.

Na temelju članka 549.c Zakona o trgovačkim društvima Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Matije Gupca 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijek pod MBS: 030002225
OBJAVLJUJE
Da je Zajednički plan pripajanja dostavljen u sudski registar Zemaljskog suda u Klagenfurtu 10.7.2018., a sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku 2.8.2018. Zajedničkim planom pripajanja uređuje se prekogranično pripajanje Dalmatien Beteiligungs GmbH, Bahnhofstrasse 45, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, upisano u registarsku knjigu Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod br. FN 230094 z, OIB: 52646680228 (u daljnjem tekstu: Dalmatien Beteiligungs GmbH) kao pripojenog društva i Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, Ulica Matije Gupca 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijek pod matičnim brojem subjekta (MBS): 030002225, OIB: 37879152548, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Saponia d.d.) kao društva preuzimatelja.
Zajednički plan pripajanja sklopljen 03.07.2018. od uprava oba trgovačka društva, u sjedištu Dalmatien Beteiligungs GmbH, Bahnhofstrasse 45, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, u prisustvu Magister Christine Völkerer, zamjenice javnog bilježnika Dr. Claudia Stern iz Villach, Rathausplatz 2, Austrija.
S obzirom na to da je Saponia d.d. društvo preuzimatelj koji u pripojenom društvu jedini član i da drži jedini udjel, primjenom članka 549.f Zakona o trgovačkim društvima za odobrenje pripajanja nije potrebna skupštinska odluka, te se stoga ona i neće održati. Ovim se upozoravaju dioničari Saponia d.d. da ako žele pitanje predmetnog pripajanja raspraviti pred skupštinom, o istom mogu staviti zahtjev Upravi društva Saponia d.d.., te zatražiti da se prije provedbe pripajanja sazove skupština, koja će se tada trebati izjasniti daje li suglasnost na predmetno prekogranično pripajanje.
Članovima oba trgovačka društva, kao i njihovim vjerovnicima u sjedištima oba društva koja sudjeluju u ovom predmetnom prekograničnom pripajanju, na adresama kako su naznačene u ovoj obavijesti, omogućen je uvid u slijedeće dokumente, a koje oni na zahtjev mogu dobiti umnožene na trošak društva koja sudjeluju u prekograničnom pripajanju:
-Zajednički plan pripajanja s bilancom stanja i računom dobiti i gubitka Dalmatien Beteiligungs GmbH, te Statutom Saponije d.d. društva na hrvatskom i njemačkom jeziku.
-Financijska izvješća društva Dalmatien Beteiligungs GmbH za poslovnu godinu 2017.
-Financijsko izvješće društva Saponia d.d. za poslovnu godinu 2017.
-Izvješće o pripajanju sastavljeno po upravi društva Dalmatien Beteiligungs GmbH
-Izvješće o pripajanju sastavljeno po upravi društva Saponia d.d.
Vjerovnici Dalmatien Beteiligungs GmbH (pripojenog društva) imaju pravo, u roku od dva mjeseca nakon objave plana pripajanja javiti se pisano u te svrhe i tražiti osiguranje za do tada nastala potraživanja, ako ne mogu tražiti namirenje.
Nakon toga se vjerovnicima Dalmatien Beteiligungs GmbH treba izdati osiguranje za njihova potraživanja, ako ih ne mogu naplatiti. Kako bi to pravo mogli ostvariti, vjerovnici se moraju javiti u roku od šest mjeseci nakon objave upisa pripajanja.
Prema članku 542. Hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima, vjerovnicima društva koja sudjeluju u pripajanju mora se dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društva ugroženo ispunjenje njihovih tražbina. Vjerovnike se mora u objavi upisa pripajanja upozoriti na to njihovo pravo.
Pravo zahtjeva za davanje osiguranja nemaju vjerovnici koji u slučaju stečaja imaju prvenstveno pravo namirenja iz stečajne mase.
Saponia d.d.
Osijek