Najava Glavne skupštine Saponije d.d. Osijek

29. 04 2016.

Na temelju čl. 56. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek saziva Glavnu skupštinu Saponije d.d. Osijek

Skupština Društva održat će se u petak, 3. lipnja 2016. godine u Osijeku, u poslovnoj sali (I. kat) tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, s početkom u 12,00 sati

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći
dnevni red:

1.        Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2.        Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini
3.        Izvješće revizora Društva za 2015. godinu
4.        Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini
5.        Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine
6.        Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva
7.        Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva
8.        Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):
    a)    Upravi Društva za 2015. godinu
    b)    Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
9.        Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
10.        Imenovanje revizora Društva za 2016. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2015. godinu.

Ad 4.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini.

Ad 5.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2015. godine, prema kojoj se dobit u iznosu od 28.017.961,88 kuna raspoređuje u:
- Reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva u iznosu od 26.600.000,00 kuna,
- Zakonske pričuve Društva (5%) u iznosu od 1.400.898,09 kuna,
- Ostale pričuve Društva u iznosu od 17.063,79 kuna.

Ad 6.
Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva:
- Temeljni kapital Društva iznosi 217.569.200,00 kuna, te je podijeljen na 658.564 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
- Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava Društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2015. godine u visini 26.600.000,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.
- Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa 217.569.200,00 kuna za iznos od 26.600.000,00 kuna na iznos od 244.169.200,00 kuna.
- Temeljni kapital Društva nakon povećanja iznosi 244.169.200,00 kuna i podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serije A bez nominalne vrijednosti, oznake SAPN-R-A.
- Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koja su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.
- Zadužuje se i ovlašćuje Uprava da povećanje temeljnog kapitala upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad 7.
Donosi se Statutarna odluka o izmjenama Statuta Društva:
- Mijenja se članak 14. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28. lipnja 1995. godine, te glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 244.169.200,00 kuna.“
- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad. 8.
Daje se razrješnica (odobrava se rad):
- Upravi Društva za 2015. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu

Ad 9.
Donosi se odluka kojom se:
- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. IVANU GRBEŠIĆU, istekom roka na koji je izabran, te da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gđi. Drini Marušić iz Širokog Brijega, dr. Jure Grubišića 6, Republika BiH, OIB: 38037569012, temeljem dane ostavke.
- Za članove Nadzornog odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, biraju se:
-  gosp IVAN GRBEŠIĆ iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb, Republika BiH, rođ. 4. svibnja 1981.godine, OIB: 22981694384, broj putovnice 056276447 izdana 7.2.2011. od GK/Mostar, i
- gosp. ROBERT KNEZOVIĆ iz Širokog Brijega, Herceg Stjepana 58, Republika BiH, rođ. 11.7.1978. godine, OIB: 13155079516, broj putovnice 121680769, izdana 14.7.2015. godine od PP Makarska,
 - Izabrani će stupiti na dužnost na dan 4. lipnja 2016. godine

Ad 10.
Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati u petak, 3. lipnja 2016. godine, u Osijeku, u poslovnoj sali (I kat) tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239, s početkom u 12,00 sati.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.
Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 23.5.2016. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.
Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 25. svibnja 2016. godine.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.
U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.
Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 25.5.2016. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.
Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se u Narodnim novinama, te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr
Web: www.saponia.hr