GLAVNA SKUPŠTINA SAPONIJE d.d. OSIJEK

01. 01 0001.

Na temelju čl. 43. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

SAZIVA

GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

 

Skupština Društva održat će se 14. lipnja 2019. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

 

d    n    e    v    n    i         r    e    d :

 

1.                                

Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika

2.                                

Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini

3.                                

Izvješće revizora Društva za 2018. godinu

4.                                

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini

5.                                

Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2018. godine

6.                                

Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):

 

a)       Upravi Društva za 2018. godinu

 

b)       Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu

7.                                

Imenovanje revizora Društva za 2019. godinu

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2018. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o pokriću gubitka Društva iz 2018. godine, prema kojoj je Društvo u 2018. ostvarilo neto gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 27.834.826,42 kuna, koji će se pokriti iz ostalih pričuva Društva.

Ad 6.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2018. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu

Ad 7.

Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb.

 

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI 

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 14. lipnja 2019. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati.

 

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

 

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 04. lipnja 2019. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 07. lipnja 2019. godine.

 

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

 

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

 

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 04. lipnja 2019. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

 

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Željka Šimić +385 31 513711

Email: zeljka.simic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr