SAZIVA SE GLAVNA SKUPŠTINA SAPONIJE d.d. OSIJEK

11. 09 2023.

Na temelju čl. 43. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

SAZIVA
GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK


Skupština Društva održat će se 13.10.2023. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 10,00 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini
3. Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2022. godinu
4. Izvješće revizora Društva za 2022. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2022. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2022. godine
7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:
- Upravi Društva za 2022. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu
9. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu
10. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
11. Odluka o izmjenama Statuta Društva
12. Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini.

Ad 3.
Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva.

Ad. 4.
Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2022. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2022. godinu.

Ad 5.
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2022. godini.

Ad 6.
Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2022. godine, prema kojoj se ostvarena dobit Društva u iznosu od 2.976.979,98 EUR/22.430.055,16 kuna raspoređuje u ostale pričuve Društva.

Ad 7.
Daje se razrješnica:
- Upravi Društva za 2022. godinu
- Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu

Ad. 8.
Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu

Ad. 9.
Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2022. godinu.

Ad. 10.
Donosi se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj:

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22), Glavna skupština društva Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, M. Gupca 2, OIB:37879152548 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 13. listopada 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU o usklađenju temeljnog kapitala Društva

Članak 1.
Temeljni kapital Društva iznosi 244.169.200,00 HRK (dvjestočetrdesetčetirimilijunastošezdesetdevet tisućadvjesto kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450HRK/EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje utvrđena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/22 i 88/22), iznosi 32.406.821,95 Eura (tridesetdvamilijunačetrostošesttisućaosamstodvadesetjedan eur i devedesetpet euro centa)

Članak 2.
Temeljni kapital podijeljen je na 658.564 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, a s obzirom da je Društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, izvršit će usklađenje samo iznosa temeljnog kapitala, zaokruživanjem na cijeli broj.

Članak 3.
Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital Društva: s iznosa 32.406.821,95 Eura (tridesetdvamilijunačetrostošest- tisućaosamstodvadesetjedan eur i devedesetpet euro centa) za iznos 5 euro cenata (pet euro centa) na iznos 32.406.822,00 Eura (tridesetdvamilijunačetrostošesttisućaosamstodvadesetdva eur).

Članak 4.
Iznos od 5 euro centa (pet euro centa) za koji je povećan temeljni kapital donosi se iz rezervi kapitala Društva.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 32.406.822,00 Eura (tridesetdvamilijuna- četrostošesttisućaosamstodvadesetdva eura) i podijeljen je na 658.564 redovnih dionica serija A, bez nominalnog iznosa dionice.

Ad. 11.
Donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva

Na temelju odredbe članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23.) i odredbe članka 39. Statuta, Glavna skupština društva Saponia, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d., Osijek, M. Gupca 2, OIB:37879152548 (u daljnjem tekstu "Društvo") dana 13. listopada 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU o izmjeni Statuta Dru5tva

Članak 1.
Mijenja se članak 14. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28. lipnja 1995. godine, tako da glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 32.406.822,00 eura.“

Članak 2.
Ostale odredbe Statua ostaju nepromijenjene.

Članak 3.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ova odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.


Ad. 12.
Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 13.10.2023. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u, s početkom u 10,00 sati.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 41. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.
Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 03. listopada 2023.. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.
Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 06. listopada 2023. godine.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.
U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.
Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 03. listopada 2023. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.
Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

Materijale za skupštinu preuzmite ovdje
Sapoia d.d. Osijek

Kontakt:
Zdravko Pavić +385 31 513710
Email: zdravko.pavic@saponia.hr
Web: www.saponia.hr