GLAVNA SKUPŠTINA SAPONIJE d.d. OSIJEK

16. 06 2020.

Na temelju čl. 43. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

 

SAZIVA GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

Skupština Društva održat će se 17. srpnja 2020. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati.

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

d    n    e    v    n    i         r    e    d :

1.                                

Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika

2.                                

Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini

3.                                

Izvješće revizora Društva za 2019. godinu

4.                                

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini

5.                                

Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine

6.                                

Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

7.                                

Donošenje odluka o davanju razrješnice (o odobrenju rada):

 

a)       Upravi Društva za 2019. godinu

 

b)       Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu

8.                                

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

9.                                

Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Društva

10.                             

Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019. godinu

11.                             

Imenovanje revizora Društva za 2020. godinu

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2019. godinu.

Ad 4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini.

Ad 5.

Usvaja se odluka o pokriću gubitka Društva iz 2019. godine, prema kojoj je Društvo u 2019. ostvarilo neto gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 22.449.815,23 kune, koji će se pokriti iz ostalih pričuva Društva.

Ad 6.

Donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva:

- Mijenja se članak 10. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara od 28. lipnja 1995. godine, tako da se dodaje slijedeća djelatnost Društva:

“* Trgovina na malo preko pošte ili Interneta.“

- Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi potpuni tekst Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku.

Ad. 7.

Daje se razrješnica (odobrava se rad):

- Upravi Društva za 2019. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2019. godinu

Ad. 8.

Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. IVANU GRBEŠIĆU, istekom roka na koji je izabran, te da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ROBERTU KNEZOVIĆU, istekom roka na koji je izabran.

- Za članove Nadzornog odbora Saponije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, biraju se:

-  gosp IVAN GRBEŠIĆ iz Širokog Brijega, Dobrkovići bb, Republika BiH, rođ. 4. svibnja 1981.godine, OIB: 22981694384, broj putovnice 056276447 izdana 7.2.2011. od GK/Mostar, i

- gosp. ROBERT KNEZOVIĆ iz Širokog Brijega, Herceg Stjepana 58, Republika BiH, rođ. 11.7.1978. godine, OIB: 13155079516, broj putovnice 121680769, izdana 14.7.2015. godine od PP Makarska,

 - Izabrani će stupiti na dužnost na dan 18. srpnja 2020. godine

Ad. 9.

Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave koju je utvrdio Nadzorni odbor Društva.

Ad 10..

Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2019. godinu

Ad. 11.

Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

 Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 17. srpnja 2020. godine u Zadru, u Sali za sastanke (I kat) tvrtke Maraska d.d. Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,00 sati.

 Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

 U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 54. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 07. srpnja 2020. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 10. srpnja 2020. godine.

 Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

 Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

 Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 07. srpnja 2020. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr