SAZIVA SE GLAVNA SKUPŠTINA SAPONIJE d.d. OSIJEK

09. 09 2022.

Skupština Društva održat će se 14.10.2022. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,30 sati.

 

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

 

d    n    e    v    n    i         r    e    d :

 

1.                                 

Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika

2.                                 

Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini

3.                                 

Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2021. godinu

4.                                 

Izvješće revizora Društva za 2021. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2021. godinu

5.                                 

Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini

6.                                 

Donošenje odluke o upotrebi dobiti  Društva iz 2021. godine

7.                                 

Donošenje odluka o davanju razrješnice:

 

a)       Upravi Društva za 2021. godinu

 

b)       Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu

8.                                 

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

9.                                 

Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu

10.                             

Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu

11.                             

Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2021. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva.

Ad. 4.

Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2021. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2021. godinu.

Ad 5.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2021. godini.

Ad 6.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2021. godine, prema kojoj se ostvarena  dobit Društva u iznosu od 7.941.978,74 kuna raspoređuje u ostale pričuve Društva.

Ad 7.

Daje se razrješnica:

- Upravi Društva za 2021. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2021. godinu

Ad. 8.

Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ZDRAVKU PAVIĆU, istekom roka na koji je izabran.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. ZDRAVKO PAVIĆ, iz Osijeka, Mrežnička 30, OIB: 92341749713.

- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 15. listopada 2022. godine

- Prihvaća se ostavka člana Nadzornog odbora gosp. IVANA GRBEŠIĆA.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, bira se MARKO MIKULIĆ iz Širokog Brijega, Frane Grbešića 2, Bosna i Hercegovina, OIB: 26728023494.

- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 15. listopada 2022. godine

Ad. 9.

Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu

Ad. 10.

Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2021. godinu.

Ad. 11.

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb. 

 

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 14.10.2022. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u, s početkom u 12,30 sati.

 Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

 U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 41. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 04. listopada 2022. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 07. listopada 2022. godine.

 Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

 Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 04. listopada 2022. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

  

Saponia d.d. Osijek

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr

Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2

LEI: 7478000063MY717H3N08

Matična država članice izdavatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRSAPNRA0007

burzovna oznaka: SAPN

Uređeno tržište: segment Redovitog tržišta