Glavna skupština Saponia dd Osijek

20. 08 2021.

Na temelju čl. 43. Statuta Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, Uprava Saponije d.d. Osijek

 

SAZIVA GLAVNU SKUPŠTINU SAPONIJE d.d. OSIJEK

 

Skupština Društva održat će se 29.09.2021. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,30 sati.

 

Za Skupštinu Društva utvrđen je sljedeći

 

d    n    e    v    n    i         r    e    d :

 

 1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika
 2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini
 3. Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu
 4. Izvješće revizora Društva za 2020. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini
 6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2020. godine
 7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:
 8. a) Upravi Društva za 2020. godinu
 9. b) Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu
 10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 11. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
 12. Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu
 13. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu

 

PRIJEDLOZI ODLUKA 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Saponije kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek donošenje ovih odluka:

 

Ad 2.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2020. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu.

Ad. 4.

Usvajaju se Izvješće revizora Društva za 2020. godinu i Izvješće revizora Društva o konsolidiranom izvješću Društva za 2020. godinu.

Ad 5.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini.

Ad 6.

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2020. godine, prema kojoj se ostvarena dobit Društva u iznosu od 66.743.557,62 kune raspoređuje na pokriće gubitka na teret kapitala u iznosu od 16.113.249,11 kuna, te se iznos od 50.630.308,51 kuna raspoređuje u ostale pričuve Društva.

Ad 7.

Daje se razrješnica:

- Upravi Društva za 2020. godinu

- Nadzornom odboru Društva za 2020. godinu

Ad. 8.

Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. TONĆI ZOVKO, istekom roka na koji je izabran.

- Za člana Nadzornog odbora “Saponije” kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije d.d. Osijek, na vrijeme od četiri godine, ponovno se bira: gosp. TONĆO ZOVKO iz Širokog Brijega, Oklaji bb, Bosna i Hercegovina, OIB: 33879587376, broj putovnice 093664148 izdana 20.2.2014. godine od Generalnog konzulata RH Mostar.

- Izabrani će stupiti na dužnost na dan 30. rujna 2021. godine

- Utvrđuje se da je prestao mandat članu Nadzornog odbora gosp. ŽELJKU GRBAČIĆU, predstavniku radnika u Nadzornom odboru, istekom roka na koji je izabran.

-Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Dioničkog društva “Saponia” imenovan odlukom Radničkog vijeća, na vrijeme od četiri godine, kao predstavnik radnika, gosp. ŽELJKO GRBAČIĆ iz Josipovca, Grgura Ninskog  36, OIB: 38251182256, broj OI: 103499881.

-Imenovani će stupiti na dužnost na dan 30. rujna 2021. godine

Ad. 9.

Donosi se odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu

Ad. 10.

Usvaja se Izvješće revizora Društva o primicima članova Uprave Društva za 2020. godinu.

Ad. 11.

Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića2a/17, Zagreb.

 

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine, koja će se održati 29.09.2021. godine u Osijeku, u Poslovnoj sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,30 sati.

 

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini 

U radu Glavne skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari odnosno njihovi opunomoćenici koji na dan utvrđivanja statusa dioničara ispunjavaju uvjete iz čl. 41. Statuta Društva, odnosno ako su vlasnici redovnih dionica Društva pod uvjetom da u vlasništvu imaju 1000 ili više dionica odnosno glasova, a vlasnici redovnih dionica Društva koji u vlasništvu imaju manje od 1000 dionica mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini putem opunomoćenika koji je opunomoćen od više vlasnika redovnih dionica tako da zastupa najmanje onoliko vlasnika koji zajedno imaju 1000 ili više redovnih dionica odnosno glasova.

Dioničarom se smatra osoba koja je upisana u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 19. rujna 2021. godine, kada se utvrđuje popis vlasnika dionica za sudjelovanje u radu Skupštine.

Predlažemo da dioničari Društva, koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini, a ispunjavaju uvjete, prijave Društvu svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 22. rujna 2021. godine.

 

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda i stavljanje protuprijedloga te prava na obaviještenost

 

Predlažemo da dioničari Društva, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem, kako bi se dioničaru na Glavnoj skupštini mogao dati potpuniji odgovor.

 

Sukladno članku 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština Društva da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se za svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

U vezi s pravom dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s pravom dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u vezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se pregledati u Službi za pravne poslove Saponije d.d. Osijek, M. Gupca 2 od 19. rujna 2021. godine, i to svakoga radnog dana u vremenu od 8 do 14 sati.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra – objave za društvo Saponia d.d., te na web-stranicama Zagrebačke burze, HANFE, Registar propisanih informacija, HINE Ots i na web-stranicama Društva: http://www.saponia.hr.

 

Saponia d.d. Osijek

 

Kontakt:

Zdravko Pavić +385 31 513710

Email: zdravko.pavic@saponia.hr

Web: www.saponia.hr

 

Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2

LEI: 7478000063MY717H3N08

Matična država članice izdavatelja: Hrvatska

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN): HRSAPNRA0007

burzovna oznaka: SAPN

Uređeno tržište: segment Redovitog tržišta

 

Materijali za Glavnu skupštinu SAPONIJE d.d. OSIJEK